כדי לאפשר גבייה יעילה, הוענקו למרכז לגבייה סמכויות שונות וביניהן הסמכות לדרוש מידע מגוף ציבורי, לבצע עיקולים, לפנות לבית המשפט בבקשה למנות כונס נכסים לנכס מסוים של החייב או לעכב יציאתו של החייב מהארץ, לפרוס חוב לתשלומים, לבטל תוספות פיגורים על חוב פלילי ובהעדר הוראה מפורשת בחוק, לפעול בהתאם לקבוע בפקודת המסים גבייה כמו כן, מוצע לקבוע כי המרכז לגביה יוסמך לגבות כל תשלום שיקבע על ידי שר המשפטים בצו אשר יש לשלמו מכוח מעמדה השלטוני של המדינה, ובלבד שסכומו נקבע לפי חוק
ואולם יש חובות נוספים המגיעים למדינה, שאינם נכללים בהגדרת "חוב" שבחוק בעיקר אגרות, תמלוגים והיטלים שלשם גבייתם נדרשת הקמה של מנגנון מקצועי וייחודי לשם אכיפה וגבייה

חוק ההסדרים/מרכז גביית קנסות, אגרות והוצאות

לפיכך, מוצע להסמיך את המרכז לגבייה לגבות את כל התשלומים שניתן לגבותם לפי פקודת המסים גביה ובלבד שמנהל המרכז החליט, בתיאום עם חשב המשרד הממשלתי הרלבנטי, כי יש לגבות את החוב באמצעות המרכז והודעה על כך תפורסם ברשומות.

7
חוק ההסדרים/מרכז גביית קנסות, אגרות והוצאות
סעיפים קשורים כתבות מהעיתונות ניתוחים והשפעות למרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות קיימות סמכויות שונות וביניהן הסמכות לדרוש מידע מגוף ציבורי, לבצע עיקולים, לעכב יציאתו של החייב מהארץ
חוק ההסדרים/מרכז גביית קנסות, אגרות והוצאות
על מנת לאפשר גבייה יעילה, הוענקו למרכז לגבייה סמכויות שונות וביניהן הסמכות לדרוש מידע מגוף ציבורי, לבצע עיקולים, לפנות לבית המשפט בבקשה למנות כונס נכסים לנכס מסוים של החייב או לעכב יציאתו של החייב מהארץ, לפרוס חוב לתשלומים, לבטל תוספות פיגורים על חוב פלילי ובהעדר הוראה מפורשת בחוק, לפעול בהתאם לקבוע בפקודת המסים גביה
חוק ההסדרים/מרכז גביית קנסות, אגרות והוצאות
המרכז לגבייה מוסמך לגבות את סוגי החובות המפורטים בהגדרה "חוב" שבחוק המשולמים לאוצר המדינה או לקרן שהוקמה לפי חוק, באחריות משרד ממשרדי הממשלה, שלה יועדו כספי חוב וששר המשפטים קבע אותה בצו באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת
המרכז לגבייה מוסמך לגבות את סוגי החובות המפורטים בחוק המשולמים לאוצר המדינה או לקרן, כהגדרתה בחוק להלן — הקרן המדובר בעיקר בקנסות אזרחיים ומנהליים מכוח חוק, אגרות, דמי ערובה והוצאות משפט המשתלמות לבתי משפט ובתי דין, ופיצויים מכוח חוקים שונים
ניסיון השנים מלמד כי במקרים רבים לא הוקמו יחידות מקצועיות כנדרש וגביית החובות כאמור נפגעה הצעת חוק ההסדרים 2009 המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות להלן — המרכז לגבייה , הוקם בשנת 1995 מכוח חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995 בסעיף זה — החוק

חוק ההסדרים/מרכז גביית קנסות, אגרות והוצאות

ניסיון השנים מלמד כי במקרים רבים לא הוקמו יחידות מקצועיות כנדרש וגביית החובות כאמור נפגעה.

15
חוק ההסדרים/מרכז גביית קנסות, אגרות והוצאות
גביית חובות על ידי משרדי הממשלה בעיקר אגרות תמלוגים והיטלים מחייבת הקמת מנגנון מקצועי וייחודי לשם אכיפה וגביה
חוק ההסדרים/מרכז גביית קנסות, אגרות והוצאות
אין להצעה כל השפעה תקציבית
חוק ההסדרים/מרכז גביית קנסות, אגרות והוצאות
העברת החובות לגבייה באמצעות המרכז לגבייה תייתר את הצורך בהקמת יחידות אכיפה קטנות במשרדים השונים, תרכז את כלל הגבייה במרכז לגביה ותייעל את הטיפול בגבייה
על כן מוצע כי גם הטיפול בחובות לגבייה כאמור ייעשה באמצעות המרכז לגבייה, ובכך יתייתר הצורך בהקמת יחידות אכיפה קטנות במשרדים השונים, שכן, כלל גביית החובות כלפי המדינה ירוכז במרכז לגבייה והטיפול בגבייה כאמור יתייעל ההצעה מרחיבה את המקרים שיועברו לטיפול מרכז הגבייה

חוק ההסדרים/מרכז גביית קנסות, אגרות והוצאות

.

27
חוק ההסדרים/מרכז גביית קנסות, אגרות והוצאות
חוק ההסדרים/מרכז גביית קנסות, אגרות והוצאות
חוק ההסדרים/מרכז גביית קנסות, אגרות והוצאות