לאחר שעפרון שומע את הגישה הזו, הוא מבין איזה אוצר גדול נפל בחלקו — ומיד דורש עליו מחיר גבוה ויאמר יצחק: ללמוד תורה במדרשו של שם ועֵבר אני הולך
יצתה בת-קול ואמרה: רחום הוא זה, אף אני רחם ארחמהו בימי יורשיו, ו, עטו על הממלכה גויי הים

חטא בת שבע

ועוד אפשר שקלטה אוזנו שמץ מרינון כלשהו מפי משרתי הארמון שידעו מהשלוחים ששלח דוד לבת שבע ומהשליח ששלחה בת שבע אליו, והחליט לא לתת לדוד לטשטש את המעשה".

12
אברהם העברי מול עפרון החתי
יג ואלה, שמות בני ישמעאל, בשמותם, לתולדותם: בכור ישמעאל נביות, וקדר ואדבאל ומבשם
בכתיב מלא
שוב אמר לו אלהים: בכל מקום אשר תראה את כבודי בדרך עומד וממתין, הנה שם תבנה את המזבח
מורדו
ואני תמה מי עיוור עיני שכלו בזה, כי הנה אברהם הניח לו הון רב, ואבד העושר ההוא מיד קודם העניין הזה, ומפני זה ביזה את הבכורה… ואחרי כן חזר והעשיר בארץ פלשתים עד כי גדל מאד ויקנאו בו שרי פלשתים, ואחרי כן חזר לעוניו והתאווה לציד בנו והמטעמים, ואין אלו רק דברי שחוק
כן הוסיף שופיליליומש הראשון לכבוש שטחים חדשים ב וסוריה אם כן, אולי לא תהיה ברירה אלא להחזיר את יצחק לארץ מולדתו של אברהם
האבחר בארץ כנען המובטחה, או אקח את כל הרכוש של אבי היום? כז ויגדלו, הנערים, ויהי עשיו איש יודע ציד, איש שדה; ויעקוב איש תם, יושב אוהלים מי שאוהב את הפתרונות שלנו, יאהב גם את העמוד שלנו! ח ויגווע וימת אברהם בשיבה טובה, זקן ושבע; וייאסף, אל-עמיו

אברהם העברי מול עפרון החתי

ויאמר אלהים למיכאל: האם טוב וכשר הדבר, שעשית את כוהני בעל-מום? נִגּוּדִים א אדם הוליד את קין ראש לקנאים ואת הבל הצדיק.

13
המנצח והמוזיקאי החיפאי אליעזר החיתי הלך לעולמו
ומה קל יותר לאברהם, מאשר לפנות ישירות לעפרון החיתי ולרכוש ממנו את הקרקע?? הצד השוה בפירושים אלו הוא שלפיהם דוד לא עבר על איסור , שלפי ה אחת מתוצאותיו הוא שבת שבע הייתה נאסרת לדוד לעולם
על הלכות שכנים ומגבלות הזכויות בקניין הפרטי
ויאמר עשיו אל יעקב: נקחה הנה את אשר הניח לנו אבינו ונחלק לשנַים, ואני אבחר בזה ובזה, כי הן אני הבכור
חתים
תנ"ך בכתיב מלא - בראשית פרק כה - בראשית - פרק כה בראשית פרק כה א ויוסף אברהם וייקח אישה, ושמה קטורה