ומקשים: אדרבה, נאמר ש חנק חמור שכן ניתן למכה אביו ואמו! שריפה חמורה מחנק, וראיה לדבר — שכן ניתנה לבת כהן שזינתה This indicates that mere designation is nothing until the item is actually used for the purpose for which it had been designated
As for those executed by the court for a capital transgression, their property belongs to their heirs

פורטל הדף היומי: Steinsaltz

If no importance is ascribed to what is done out of bitterness, why should the garments that touched the bier be forbidden? This is in accordance with the ruling of Rav Ḥisda, that if one designated a cloth for the purpose of bundling phylacteries in it and then he wrapped the phylacteries in it, he may no longer use the cloth to hold money.

פורטל הדף היומי: Steinsaltz
§ The Gemara continues to discuss the incident involving Joab
פורטל הדף היומי: פירוש שטיינזלץ
No proof can be brought from here that the property of those executed by the king belongs to the king
פורטל הדף היומי: Steinsaltz
מ ט דשמואל, שכן היא נוהגת בימים טובים ובשבתות, מהי הקרויה ומה היו השימושים בה? The Sages decreed that it is prohibited to derive benefit from such garments, lest people mistakenly think that just as they are permitted, so too, actual shrouds are permitted
The Gemara asks: How did Rav Naḥman know what gout is like? היום, 01:51 לא מצאתיו בחנויות וממש חשוב לי ללמד ממנו כמה הלכות אשמח לעזרה בחיפוש בגוגל תמצא את הספר מאורות ההלכה של ותן חלקנו באלתר ספרים ועוד אתרים בכו"א תעדכן אם חששותיך התגשמו, ואולי אחד מהחברים יעזור למר

גמרא בבא מציעא קו

As it is taught in a baraita: If one took phylacteries and coated them with gold or patched them with the hide of a non-kosher animal, they are unfit.

18
מחפש ספר מאורות ההלכה
פורטל הדף היומי: דלעת הבקבוק
If he put phylacteries in it, but he did not designate it beforehand for that purpose, he may still put money in it
פורטל הדף היומי: פירוש שטיינזלץ
And if you do not wish to receive those curses, let him go so that he may receive the curses with which your father cursed him
מהם הדילועין ומדוע יש לחתוך אותם? ומשמע מגמ' זו שלולי סברא זו כגון אדם שיכול לקנות לחם רגיל פרוס, או פיתות או לחמניות וכדומה שאין הם בריאים יותר ממנו אלא And the Rabbis say that the halakha is in accordance with the opinion of Rava that mere designation is nothing
חומרות לחוכר — מכת מדינה מועילה רק: 1 But if he already used them for a sacred purpose, it is prohibited for him to use them for a mundane purpose

גמרא בבא מציעא קו

The Gemara answers: Joab fled to the sanctuary in order to live a short while longer.

20
מחפש ספר מאורות ההלכה
It is stated with regard to a case where the garments did not yet touch the bier before they were saved
פורטל הדף היומי: דלעת הבקבוק
מהי דלעת יונית ומה חשיבותה? Rather, you must say that the witnesses were instructed to testify that Naboth cursed both God and the king in order to increase the anger of the judges by accusing him of a second offense
מחפש ספר מאורות ההלכה
ומסקנת הגמ' שאין בזה בל תשחית משום שבל תשחית דגופא עדיף